Hållbarhetsstrategi

Ekonomisk ansvarstagande

Koncernen ska arbeta för en lönsam och stabil ekonomisk utveckling över tid, vilket ska ge trygghet för såväl ägare som kunder, transportörer och medarbetare. Fokus på lönsamhet och tillväxt ska skapa en situation där koncernens ekonomi blir ett verktyg i brukandet av de resurser som krävs för att driva verksamheterna och främja en hållbar utveckling. Ständiga förbättringar av verksamheterna och processerna ska bidra till ökad kvalitet och effektivitet i utförandet av tjänster och produkter samt generera förtroendefulla och värdeskapande leveranser som säkerställer hög efterfrågan och långvariga samarbeten med kund.

Fokus på resultat och risker samt att följa tillämpliga lagar, regler och god redovisningssed ger oss förutsättningar för ett ekonomiskt ansvarstagande.
 

Socialt ansvarstagandehallbarhet_ems

Koncernen ska prioritera och stödja aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrigt gynnsam utveckling på de orter där man bedriver verksamhet.

Företagskulturen ska byggas av gemensamma värderingar där jämställdhet och mångfald ska vara strategiskt viktiga frågor. Koncernen ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att medarbetarna ska erbjudas möjlighet till ständig utveckling och lärande. Bedömning av risker och ett proaktivt arbete ska ge medarbetare, transportörer och övriga underleverantörer en säker och trygg arbetsmiljö.
 

Miljömässigt ansvarstagande

Koncernen ska ta ansvar för miljön genom ett aktivt arbete med miljöfrågor ur ett bredare perspektiv – och beakta konsekvenserna av fattade beslut på både kort och lång sikt.

Koncernen ska verka för hållbara verksamheter vilket skapar nya affärsmöjligheter, en attraktiv arbetsplats och tillgång till nya målgrupper, marknader och produkter.