miljö och klimat

Miljö och klimat

XR arbetar med ökad resurshushållning, hållbart nyttjande av naturresurser och säker kemikalie- och avfallshantering, samt för minskade klimatutsläpp. XR står bakom branschernas klimatmål och färdplaner och arbetar för att nå de olika delmålen kring minskning av utsläpp från verksamhet och transporter.

Vår målsättning är att vara klimatneutrala år 2035.

VÅR STRATEGI

Minskad klimatpåverkan:

Genom smarta lösningar och nyttjande av modern teknik minskar vi våra klimatutsläpp. Vi arbetar med effektiva logistiklösningar, en anpassad fordons- och maskinpark, minskad bränsleförbrukning med sikte mot fossilfrihet. Dessutom sker ett hållbart nyttjande av fastigheter genom energieffektivisering. Under 2023 kommer vi kunna erbjuda gröna alternativ i våra kärnverksamheter och enbart göra inköp av el från fossilfria källor. Dessutom kommer alla nyproducerade fastigheter byggas hållbart och ha en koldioxidneutral drift.

Resurshushållning:

XR bidrar till positiv miljöpåverkan genom ökad förädlingsgrad av avfall och säker hantering av kemikalier. Vi arbetar med resurshushållning och minskad miljöpåverkan från våra verksamheter, samt erbjuder resurseffektiva och säkra miljötjänster.

Initiativ för klimatet

Vi vill tillsammans med andra bidra till att bli ett fossilfritt samhälle. Vi står därför bakom att Västra Götaland ställer om samt Fossilfritt Sverige. Som stöd i vår klimatresa har vi antagit ett antal klimatlöften och klimatutmaningar. Arbetet startades hösten 2023 och kommer fortsätta under 2024.

Läs mer om Klimatlöftena på Tillsammans skapar vi en klimatsmart region. – Klimat 2030

Och om utmaningarna hos Fossilfritt Sverige Start – Fossilfritt Sverige