Senast uppdaterad 31 januari 2021

Integritet- och personuppgiftspolicy

Denna policy beskriver hur vi på XR arbetar med hanteringen av personuppgifter och information som vi har tillgång till och som kan kopplas till er integritet. Denna policy omfattar XR-bolagen angivna nedan samt de samarbetsparter som beskrivs i under rubriken ”Hur vi delar information”.

XR Logistik AB, 556319-3886
XR Miljöhantering AB, 556165-2123
XR Berg och Maskin AB, 556075-0902
XR Bolagen AB, 556762-3458

Kontaktinformation:
Box 30, 54121 Skövde
Att: Avd. Verksamhetsutveckling
Telefon: 010 – 474 10 00
https://xr.nu/kontakta-oss/

Data vi samlar in

Med data menas de uppgifter vi samlar in om er. Vi samlar bara in data som är nödvändig för den tjänst vi avser utföra. Exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer samt information kring den tjänst du beställer är den data vi samlar in.
Vi frågar aldrig efter eller lagrar information om etnisk tillhörighet, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet eller om minderåriga.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data på följande sätt

Hur vi använder data

Vi använder och behandlar den data vi samlar in enligt gällande dataskyddsregler vilket innebär att det ska finnas en så kallad rättslig grund; en rättslig förpliktelse, ett samtycke eller en intresseavvägning för att vi ska använda och lagra data. Vi följer även andra svenska lagstiftningar som gäller utöver dataskyddsregler, exempelvisbokföringslagen. Utifrån den data vi samlar in följer här exempel på hur vi finner stöd för behandlingen av denna data.

Hur vi skyddar din information

Gemensamt för all data är att vi inte sparar den längre än nödvändigt. Gemensamt för all data är att vi efter kartläggning inte ger åtkomst till data till andra än för de som behöver den för sina arbetsuppgifter. Vi arbetar kontinuerligt med såväl vår egna som våra systemleverantörers säkerhet kring den digitala data vi lagrar och med säkerheten kring de lokaler och fysiska platser där vi verkar för att skydda data vi samlat in.

Hur vi delar information

För att kunna leverera en tjänst kan vi i vissa fall komma behöva dela vår data med andra parter än de XR bolag som anges i denna policy. Dessa parter får dock inte använda data på annat sätt än i det ändamål de delades, det vill säga för att leverera tjänsten. XR delar uppgifter kopplade till beställd tjänst till tjänsteutövare. Exempel på sådan delning kan vara att vi skickar leveransuppgifter till den åkare/chaufför som ska leverera tjänsten digitalt till dennes, i XRs system anslutna, media. Delning av data kan också ske i de fall vi enligt lag är skyldiga till detta, t.ex. Polisen eller, efter intresseavvägning, i kontakt med räddningstjänst i samband med krissituation.

Hur ni kan påverka vår data om er

Data vi samlar in om er bestämmer ni över. För att kunna fullfölja ett avtal kring en tjänst måste vi behandla denna data men ni är inte skyldiga att lämna den till oss och ni har också rätt att återkalla data. Om nu väljer att inte lämna data eller vill återkalla data kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster till er.

Ni har rätt att få tillgång till den data vi har lagrad om er.
Ni har rätt att få data om er rättad eller kompletterad om ni upptäcker att den är felaktig.
Ni har rätt att få veta vad vi gör med den data vi har lagrad om er.
Ni har rätt att få data om er raderad om de inte behövs för att fullfölja befintligt avtal, samtycker till användningen återkallas eller det har uppkommit en rättslig skyldighet till raderingen.
Ni har rätt att få data om er utlämnad för att flytta till annan part, s.k dataportabilitet.
Ni har rätt att invända mot hur data om er används.
För att utnyttja dessa rättigheter så krävs en skriftlig kontakt till oss på ovan angiven adress. Vi behandlar din önskan inom skälig tid och kostnadsfritt. Vi informerar alltid när begäran är utförd eller om begäran inte går att genomföra och i så fall varför.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss!