hållbarhet

Om vårt arbete för hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss på XR och vi söker ständigt nya sätt att bidra till en hållbar utveckling.

Vi är ISO-certifierade för både miljö och kvalitet och vi uppfyller förstås alla de krav som våra ISO-certifieringar ställer på oss.

För att bidra till ett hållbart samhälle arbetar vi aktivt och medvetet på flera plan. En utgångspunkt i vårt arbete är vår Code of Conduct som är vårt regelverk kring hållbarhetsfrågor och innefattar såväl områdena affärsetik, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet som miljöhänsyn.

Vi arbetar för att minimera vår och våra kunders miljöpåverkan. Några exempel är att inom hela XR-koncernen arbetar vi ständigt för att effektivisera våra laster och transporter, korta våra transportvägar och undvika tomtransporter. När det är möjligt använder vi fordon med förnybart bränsle och när vi byter ut våra fordon mot nya väljer vi alltid ett miljövänligare alternativ. Inom vårt bolag XR Miljöhantering erbjuder vi en rad hållbarhetsfrämjande tjänster.

En självklarhet är att vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning och arbetar för att vara en attraktiv, trygg och säker arbetsgivare och affärspartner. Dessutom engagerar vi oss på olika sätt i våra lokalsamhällen och vill vi på olika sätt bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

XR Logistik och XR Miljöhantering är även certifierade enligt Fair Transport, som är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg och som säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Här finns mer information om Fair Transport.

XR koncernen arbetar utifrån FRESH som är en sammanfattning av våra värderingar och det står för Flexibilitet, Respekt, Eget engagemang, Samarbete, Helhetssyn. Detta genomsyrar allt vi gör och är en självklar del i alla våra policys.

Vi inom XR koncernen sätter höga krav på oss själva att våra verksamheter och affärer bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna samt hur vi bemöter våra kunder och varandra. Det krav vi ställer på oss själva ställer vi även på de vi samarbetar med.

Arbete inom XR koncernen utgår även ifrån olika policys, exempelvis

Våra policys, tillstånd och certifikat samt vår Code of Conduct, finns att läsa under Dokument