säkerhet och hälsa

Säkerhet och hälsa

XR arbetar för en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö för såväl våra medarbetare och samarbetspartners som för alla som berörs av vår verksamhet. Vi har ett systematiskt arbetssätt och arbetar förebyggande.

XR har en nollvision för arbetsplats- och trafikolyckor.

VÅR STRATEGI

Säker och hälsosam arbetsmiljö:

Hos XR arbetar vi tillsammans för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi minimerar risker genom att kartlägga och förebygga, utbilda och medvetandegöra samt ta lärdom från varandra. Vi uppmuntrar till dialog och att identifiera förbättringar så att vi kan utveckla verksamheten. Vi tar fram och följer rutiner samt skapar förutsättningar för ett säkert, hälsosamt och trivsamt arbete.

Trafiksäkerhet:

Då en stor del av XR:s verksamhet äger rum i trafiken arbetar vi ständigt med att öka vår kunskap och medvetenhet. Vi använder trafiksäkra och effektiva fordon som framförs på ett säkert och hållbart sätt i enlighet med gällande trafikregler. Fair Transport används som ett verktyg och för att påvisa vikten av ett trafiksäkert och hållbart beteende.