Kontroll av oljeavskiljare

XR erbjuder tömning av slam och olja, 6-månaders underhåll samt 5-års kontroll av ditt oljeavskiljarsystem. Företaget är genom STOR auktoriserat för genomförande av kontroll. Detta innebär att samtlig personal som utför tömning, underhåll och kontroll inom XR har genomgått kurs hos STOR samt blivit godkända genom skriftligt prov. Tömning, underhåll och kontroll genomförs enligt kraven i SS-EN 858-2 samt utifrån respektive tillsynsmyndighets krav.

Oljeavskiljare installeras av en eller flera av nedan orsaker:

 • För att rena avloppsvatten (spillvatten)
 • För att rena oljeförorenat regnvatten (ytdagvatten)
 • För att hålla kvar eventuellt läckage 

För att din oljeavskiljare skall fungera behöver den tömmas, underhållas och kontrolleras. 

Tömning

Enligt standarden SS-EN 858-2 bör tömning av oljeavskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80% av lagringskapaciteten för olja är fylld eller enligt det intervall som rekommenderas av leverantör.

Vi på XR Miljöhantering tömmer och transporterar avfallet till vår anläggning Miljöstation i Skövde för rening.

Omfattning 6 månaders underhåll

 • Mätning av oljeskiktets tjocklek
 • Mätning av slamlagrets tjocklek
 • Ev. tömning
 • Ev. högtrycksspolning
 • Kontroll av funktionen för den automatiska avstängningen
 • Kontroll av de sammansatta enheterna med avseende på genomsläpplighet, om vattennivåerna framför och bakom den sammansatta enheten uppvisar påtagliga skillnader
 • Kontroll av funktionen för larm
 • Rengöring av provtagningsbrunn

Omfattning 5 års kontroll

 • Systemets täthet
 • Hållfasthet
 • Inre beläggningar
 • Skick på inbyggda delar
 • Skick på elektriska enheter och installationer
 • Kontroll av inställning för automatisk avstängning 

Oljeavskiljaren töms och inspekteras genom nedstigning.