Välkommen som transportör till xr

Vi inom XR koncernen ställer höga krav på oss själva att våra verksamheter och affärer bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna samt hur vi bemöter våra kunder och varandra. De krav vi ställer på oss själva ställer vi även på de leverantörer vi samarbetar med.

XR koncernen är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 vilket gör att det är viktigt för oss att även NI som leverantör håller hög kvalité och arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

XR koncernens Code of Conduct skall efterlevas.

Intranätet X-it

Kundkrav 

Transportavtalet som är tecknat mellan XR och våra leverantörer reglerar de generella villkoren. Utöver dessa tillkommer ett antal kundkrav som är direkt förknippat med det uppdrag som vi skall utföra. Dessa finner ni här eller via knappen Intranätet X-it ovan, se kundkrav här.

Verksamhetskrav

De olika verksamheterna kan ha specifika krav för just den typ av transporter som utförs inom detta segmentet.

Kommunikation

All skriven kommunikation kommuniceras via mail eller via vår interna portal. Därav är det av vikt att transportörer har en mailadress och även säkerställa att denna finns i XR´s register.

Samtliga transportörer skall också säkerställa att de har en inloggning till XR´s intranät XIT. Om hjälp erfordras skall ni kontakta Carina Johansson, verksamhetsutvecklare transport.

Avräkning

Avräkning sker 2 ggr/månad, en delavräkning som tar med allt fram till den 15:e och en slutavräkning.  Inköp som görs via XR Logistik, tex diesel dras på avräkningen varje månad. 

Rapportering

Återrapportering skall ske i direkt samband med utförandet av den aktuella lasten. Se rutin ” Rutin för återrapportering Transportuppdrag 20171001”

Årlig uppföljning

XR kommer årligen utsända en checklista gällande egenkontroll av transportör, här begär vi även in en uppdatering av era anställdas utbildningar, denna skall fyllas i och återsändas till XR.

Fordonsuppgifter

Ovan skall vid anmodan eller förändring sändas in till Carina Johansson, verksamhetsutvecklare transport.

Fordonsbyte

Profilering

Rapportera mera

Tillsammans måste vi hitta förbättringsförslag för att minimera riskerna med våra verksamheter både gällande miljö och arbetsmiljö samt höja kvalitén på de tjänster och produkter vi erbjuder.

När vi rapporterar de risker, brister och olyckor som finns/sker hjälps vi åt att bli bättre!

Ärendena rapporteras in i blocket rapportera mera som finns utställda på kontoren och lämnas till närmsta trafikchef eller transportledare. Ärendet följs upp, åtgärdsplan tas fram och ev åtgärder genomförs.

Reklamation

Reklamation av gods regleras av en lag, (Lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610 samt CMR gällande utrikes transporter). Utöver den hänvisar XR till Sveriges Åkeriföretags Allmänna bestämmelser, Alltrans 2007 vid inrikes transport och Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser NSAB 2015 vid internationell trafik. (Gällande Bulktransport gäller utökade ansvarsvillkor, Bulk 91).

Lagstiftningen begränsar ansvaret för transportörer, detta för att möjliggöra att försäkringsgivare åtar sig att försäkra transportörer.

All form av skada som EJ rör godset är vanligtvis fordonet inblandat i och vid de tillfällena är det fordonets trafikförsäkring som gäller och är då ej en reklamation utan ett ordinärt försäkringsärende mellan åkeriets försäkringsbolag och den aktuella platsens försäkringsbolag.