Reklamation

För att kunna handlägga er reklamation ber vi er att inkomma med reklamationsanmälan senast
inom 7 dagar.

XR och dess leverantörer arbetar ständigt för att förebygga skador på det gods som vi transporterar.
Men ibland kan olyckan vara framme och en skada uppstår någonstans i varukedjan. Då skada
uppstår är det viktigt att samtliga i varukedjan vet sitt ansvar och att utredning sker vart i kedjan
skadan har uppstått och orsaken bakom.

Därav finns ett regelverk och en lag, (Lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610 samt CMR
gällande utrikes transporter). Utöver den hänvisar XR till Sveriges Åkeriföretags Allmänna
bestämmelser, Alltrans 2007 vid inrikes transport och Nordiskt speditörsförbunds allmänna
bestämmelser NSAB 2015 vid internationell trafik. (Gällande Bulktransport gäller utökade
ansvarsvillkor, Bulk 91)

När samtliga handlingar har inkommit startar XR utredning och gör en första bedömning om
reklamation har inkommit inom rätt tid och om det finns några anmärkningar på aktuell
frakthandling.

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datumet då skadan anmälts
 • Ersättningsanspråk, godset värde

  • Samtliga i transportkedjan har en ”räddningsplikt”. Det innebär att samtliga har skyldighet att försöka begränsa skadan när så är möjligt.
  • Förlorat gods och skadat gods ej är momspliktigt enligt (Mervärdesskattelagen, SFS 1994:200), 2 kap. 1 §.
 • Är godset varuförsäkrat skall kund anmäla skadan omgående till försäkringsgivaren/-bolaget
 • Bevisning

 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: pdf, jpg, png, Max filstorlek: 64 MB.
  • Dra filer hit eller
   Godkända filtyper: pdf, jpg, png, Max filstorlek: 64 MB.
   • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 64 MB.
     Exempelvis handelsfaktura
    • Det skadade godset

     • XR skall ges möjlighet att besiktiga skadan
     • Vid skadat gods har XR rätt att kräva det skadade godset tillhanda om XR ersätter skadan tillfullo.
     • Kund får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att reklamation är utredd eller skriftligen accepterat av XR

    Vid krav/skada överstigande vår försäkrings självrisk hanteras ärendet av XR´s försäkringsbolag, Länsförsäkringar. XR
    sänder löpande vidare information till XR´s försäkringsbolag som kontaktar varuägaren eller dess
    försäkringsbolag och utreder om XR har orsakat skadan och i sådana fall eventuellt vilken ersättning
    kund är berättigad till.

    Visar utredningen att XR är ansvariga kommer vi att meddela att vi emotser faktura. Vid all
    fakturering skall ”Reklamation” + skadenummer uppges som referens.

    All form av skada som ej rör godset är vanligtvis fordonet inblandat i och vid de tillfällena är det fordonets
    trafikförsäkring som gäller och är då ej en reklamation utan ett ordinärt försäkringsärende mellan åkeriets
    försäkringsbolag och den aktuella platsens försäkringsbolag.
    Eventuella följdskador etc. ersätts ej enligt transportörsansvaret.

    Emballage
    Transporter ställer krav på att godset är väl emballerat och klarar av att transporteras. Emballageskador som
    orsakats under transporten ersätts ej, utan det är endast skada på den faktiska varan som ersätts.

    Skadat eller saknat gods
    Om godset är skadat eller om kolliantalet inte stämmer vid leverans skall mottagaren ta emot godset och i
    samband med kvittens av godset göra en anmärkning om att godset är skadat eller det antal kolli som
    saknas.
    Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Detta
    görs på fraktdokumentet, oftast en fraktsedel. Anmärkningen skall signeras av chauffören med namn,
    namnteckning. Med anmärkningen styrker mottagaren och/eller transportören att skadan har inträffat före
    det att XR lämnade över ansvaret på godset till mottagaren.
    Om skadan upptäcks först vid uppackning (dold av emballage) måste den som reklamerar anmäla skadan till
    XR inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Det krävs då att
    emballaget är helt för att den skall klassas som dold. Här ställs det högre krav på er att dokumentera och
    styrka att skadan skett under transport.

    Dröjsmål
    En reklamation kan uppstå på grund av dröjsmål.
    Transportören har ansvar för att godset kommer fram i skälig tid, om inget annat har avtalats mellan
    transportör och kund.
    Enligt lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610) §35 är fraktförarens ansvar, d.v.s. XR´s ansvar, för skada
    till följd av dröjsmål med godsets utlämnande begränsat till fraktens belopp.

    Försäkring
    XR´s ansvar är begränsat varvid varuägaren bör på eget ansvar och kostnad teckna en varuförsäkring när så
    bedöms vara erforderligt.