Hållbarhetspolicy

XR’s Hållbarhetspolicy sammanfattar koncernens synsätt och agerande utifrån EKONOMISKT-, MILJÖMÄSSIGT- OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE. Styrelse, ledning, medarbetare samt anslutna transportörer ansvarar var för sig och gemensamt för att verksamheten bedrivs i enlighet med denna policy.


Hållbarhetspolicy

 

XR koncernen arbetar övergripande för en miljömässig, social och finansiell hållbarhet inom alla våra verksamheter.

Våra intressenters förtroende är avgörande för XR koncernens framtid. Vi tillser att våra intressenters behov och förväntningar uppfylls genom att:

 • skapa professionella, förtroendefulla samt värdeskapande relationer
 • säkerställa att transporter, produkter och tjänster uppfyller överenskomna krav
 • tillse att anlitade leverantörer lever upp till våra och våra kunders krav
 • uppfylla och bedriva verksamheterna i enlighet med gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt tillämpliga krav
 • arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av våra processer och av vårt ledningssystem

Mångkunnighet och ett positivt bemötande är en förutsättning för vår förmåga att möta de krav våra intressenter ställer på oss. XR koncernen ska sträva efter att attrahera och behålla de bästa talangerna på marknaden genom att:

 • följa och vara våra värderingar
 • respektera social och kulturell mångfald bland våra medarbetare
 • bemöta varandra med ödmjukhet, förståelse och tolerans gentemot andras åsikter eller sätt att vara
 • vara en god arbetsgivare med en hög grad av transparens och ärlighet i hanteringen av våra medarbetare
 • erbjuda personlig utveckling och lärande till våra medarbetare

Säkerhet och hälsa är en förutsättning för ett gott liv och en trygg arbetsmiljö. Vi håller oss själva och varandra friska genom att proaktivt:

 • svara för ett riskbaserat tänkande vilket ger möjlighet att förebygga tillbud och olyckor
 • erbjudas och använda företagshälsovård och friskvårdsbidrag
 • hantera fordon, maskiner, verktyg, kemiska produkter, avfall m.m. på ett säkert sätt
 • använda lämpliga lokaler, hjälpmedel och skyddsutrustning
 • inte vara påverkade av alkohol eller andra droger under arbete och agera vid misstanke om att någon annan är det samt genomföra och delta i drogtester

Vårt beteende i trafiken påverkar både vår egen och andras säkerhet. Vår attityd och vårt uppträdande i trafiken ska kännetecknas av säkerhet, miljömedvetenhet och omtanke om medtrafikanter. Vi är ett gott föredöme i trafiken genom att:

 • alltid hålla våra fordon väl underhållna samt i ett trafiksäkert och representativt skick
 • alltid anpassa hastighet och avstånd till väder och trafiksituation

Vi arbetar mot ett hållbart och rättvist samhälle genom att:

 • bedöma och ta ansvar för de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av våra verksamheter till nytta för kommande generationer och alla våra intressenter
 • vara en aktiv och ansvarstagande deltagare på de platser där vi verkar
 • ta hänsyn till bästa möjliga teknik och miljöpåverkan vid inköp samt öka effektiviteten i vår resursanvändning